Anna Kobzová

nadpis.png

Doplň správne slová.
Keď nadišiel deň , všetci boli na tom istom mieste. Tu sa odrazu strhol z neba , ako keď sa ženie prudký , a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. Ukázali sa im rozdelené tak, že na každom z nich spočinul jeden. Všetkých Duch svätý a začali inými jazykmi, ako im dával hovoriť. V sa práve zdržiavali Židia, zbožní ľudia zo všetkých pod nebom. Keď zaznel ten zvuk, zbehol sa veľký . Boli , lebo každý ich počul hovoriť svojou vlastnou rečou. Celí bez seba a v údive si medzi sebou hovorili: "Vari nie sú všetci títo, čo hovoria ? Ako je možné, že každý z nás ich počuje hovoriť vo svojej reči? My Parti, Médi a Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judska a Kapadocie, Pontu a Ázie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a oblasti Líbye okolo Cyrény, prisťahovaní Rimania, Židia aj prozelyti, Kréťania aj Arabi, my všetci ich rozprávať o veľkých veciach svojím ." Všetci a v rozpakoch hovorili jeden druhému: "Čo to má znamenať?" Iní si však robili a hovorili: " sú z mladého vína."