Anna Kobzová

nadpis.png

Do textu sa zaplietli nesprávne slová. Vyhľadaj ich, klikni na ne a oprav. Pomôž si Božím slovom. Text nájdeš napísaný v Jánovom evanjeliu, v 4. kapitole. Veľa trpezlivosti.

Keď sa dozvedel, že farizeji počuli, ako získava a krstí viac učeníkov než Ján, hoci sám nekrstil, ale jeho učeníci, opustil a odišiel znova do . No musel prejsť cez . Dostal sa tak do mesta menom Sychar, blízko pozemku, ktorý dal svojmu synovi . Tam bola studňa. bol ustatý z cesty, a tak si sadol k . Bolo asi šesť hodín.
Tu prišla istá samaritánska žena nabrať si . jej povedal: Daj sa mi ! Jeho učeníci totiž odišli do mesta nakúpiť . mu povedala: Ako to, že ty, Žid, žiadaš odo mňa, , aby som ti dala ? Židia sa totiž so nestýkajú. jej na to povedal: Keby si vedela o Božom a kto je ten, čo ti hovorí: Daj sa mi , ty by si požiadala jeho a on by ti dal živú . Žena mu povedala: Pane, ani nemáš a je ; odkiaľ teda vezmeš tú živú ? Si azda väčší, ako náš otec , ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on, jeho synovia i jeho dobytok? jej povedal: Každý, kto pije z tejto vody, bude opäť . Kto sa však napije z vody, ktorú mu dám ja, nikdy . Ale , ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. Žena mu povedala: , daj mi tej vody, aby som už nebola a nemusela sem chodiť po .
On jej povedal: Choď, zavolaj si a príď sem! Žena mu odpovedala: Nemám . Nato jej povedal: Správne si povedala: Nemám ; lebo si mala a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj . To si povedala pravdu. Žena mu odpovedala: , vidím, že si prorok. Naši otcovia sa klaňali Bohu na tomto vrchu, ale vy hovoríte, že v je miesto, kde sa mu treba klaňať. jej odpovedal: Ver mi, žena, že prichádza , keď sa nebudete klaňať Otcovi ani na tomto vrchu, ani v . Vy sa klaniate tomu, čo nepoznáte; my sa klaniame tomu, čo poznáme, pretože spása je zo . Ale prichádza hodina, a už je tu, keď praví ctitelia budú sa klaňať Otcovi v a pravde. Veď aj Otec hľadá takýchto ctiteľov. Boh je Duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa klaňať v a pravde. Žena mu povedala: Viem, že prichádza Mesiáš, nazývaný Kristus; keď príde on, všetko nám oznámi. jej povedal: Ja som to, ten, čo sa s tebou .
Vtom prišli jeho a divili sa, že sa rozpráva so ženou,ani jeden však nepovedal: Prečo sa s ňou rozprávaš? Žena tam nechala svoj , odišla do a hovorila ľuďom: Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som ! Nebude to Mesiáš? Vyšli teda z mesta a prišli k nemu.